GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT VOOR OOST-BRABANT

pag. 1, pag. 2, pag. 3, pag. 4, pag. 5, pag. 6, pag. 7, pag. 8, pag. 9, pag. 10, pag. 11, pag. 12, pag. 13, pag. 14,

Driemaandelijks tijdschrift voor familiegeschiedenis onder redactie van H.J.J.B. van den Brink

Een uitgave van de Stichting G.T.O.B. - Vlasheuvel 16 -5685CC Best

Abonnementen Nederland 1. 45, = per jaar; buitenland 1. 55, = per jaar

Postbank rekening 35.00.29 t.n.v. Stichting G.T.0.B. te Best

SSN 0923-5922

Jaargang 14, nummer 1

januari 1999

PENNINGS TE OIRSCHOT, BEST EN SCHIJNDEL

door Anton Neggers

De naam Pennings (met als varianten o.a. Penning, Penninks, Penninx en Penninckx) is een in het Brabantse veel voorkomende naam. De naam lijkt het meest logisch terug te voeren op het muntstuk< maar kan ook een patroniem zijn van de (Germaanse) voornaam Penne< En bovendien treffen we de naam (die) Penninck aan als veldnaam, in Oirschot onder andere in Verrenbest en Notel<< en loopt ergens tussen Straten en de Notel de Pennincksdijk< zodat ook een toponymische herkomst van de naam niet valt uit te sluiten (ofschoon de dijk, en ook de velden, natuurlijk evengoed genoemd kunnen zijn naar personen met de naam Pennings).

Er zijn meerdere families Pennings bekend. In het Mirakelboek van Onze Lieve Vrouw te s-Hertogenbosch komt Jan Penninc voor, die in 1383 wordt genoemd als getuige bij een wonder< Ook in Schijndel komt de naam at vroeg voor: Jan Penninc wordt genoemd als schepen van Schijndel in 1487 J.A.W. Swane heeft do genealogie gepubliceerd van de uit Schijndel afkomstige familie Pennincx, die molenaars voortbracht in Erp en Nuenen< In Den Dungen woont in de vijftiende eeuw Gerard Jan sGroten van Strathem alias Gerard Penninck, die getrouwd is met Aleit Gijsbert Wouters< En bovendien komt de familienaam in Oost-Brabant voor 1700 o.m. voor in: Berlicum, Dinther, Gemert, St. Oedenrode, Son, Tongelre en Uden. Een onderlinge familieband tussen deze takken en de Oirschotse familie is niet aangetoond, ofschoon zij vaak de voornaam Gerard(us) gemeen hebben.

Ook in Oirschot is de naam heel oud. In 1377 wordt te Straten vermeld: Henrick Henrick Penninc< In een schepenbrief van 14 mei 1375 geloofde Henrick 32 lopen rogge aan Henrick Henrics Hansconmeker van Best, “van de Iesten geboerte die men heijt Henrick Knaep” Henrick Pennincs is ongetwijfeld verwant aan de stamvader van de hieronder behandelde familie. De naam Pennings komt in Oirschot ook buiten deze familie voor. Zo is Jan Huijbrecht P(h)enninx getrouwd met Juetken Henric Goorts van de Maerselaer. Uit dit huwelijk komen vijf kinderen, waaronder Huijbert Jan Penninx, die als Huijbert Jan Huijbert Vennicx op 3 juni 1595 voor de pastoor trouwt met Maijke Willems Otten<

Gerard Peter Penninx trouwt met Jenneke, d.v. Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers en Arike Frans Leemans. Zij zijn de ouders van Maaijke en Peter, beiden “onbejaerde kinderen” in 1629 Ge rard bezit grond te Hedel< Peter Gerts Penninx trouwt met Merike Adriaen Goijaert Lois (van de Loo). Zij wonen op de Notel. Jan Peter Gerrit Pennings, jongman van Oirschot, trouwt op 18 november 1668 te Oosterhout met Jenneken Joost Jans Coenen uit Oosterhout<’

De kerk en hat oude raadhuis van Oirschot Uit: S. Hanewinkel, Reize door de Majorij van ‘s-Hertogenbosch in den jaare 1799.

Op de Kerkhof te Oirschot wonen omstreeks 1640 Adriaen Laureij Penriinx, geboren te Boxtel circa 1610<16>, en zijn vrouw Jenneke Gerritse (Messmaeckers). Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend. Joanna wordt begraven te Oirschot op 27 april 1649. Als weduwnaar sluit Adriaen op 2 februari 1651 een huwelijkscontract met Anthonia Gent Martens Brouwers<’ Op 18 februari 1651 maakt Adriaen voor de notaris een inventaris van zijn goederen<’ Het huwelijk tussen Adriaen en Anthonia wordt voltrokken voor de schepenen op 22 februari 1651. Adriaen en Anthonet testeren op 16 januari 1652<18>. Anthonette, vrouw van Adriaen Pennings, wordt op 20 januari 1652 op de Kerkhof begraven. Adriaen Lauries Pennings wordt begraven te Oirschot op 15 januari 1684.

In de achttiende eeuw treffen we in Oirschot nog aan: het gezin van Cornelius Theodorus Penninx uit Knegsel, het gezin van Jacobus Antonius Penninx uit St-Oedenrode, en Egidius Joannes Penninx, die bij Margaretha Leonardus van de Sande te Best drie kinderen laat dopen.

Het is dus (nog) onbekend of, en hoe al deze personen verwant zijn aan het Oirschotse geslacht Penninx, dat begint met:

I.         Willem Pennincs, woont te Straten omstreeks 1390<19>.

Hij is de vader van:

1.         Jan, volgt ii

II.        Jan Willem Pennincs, overleden voor 1442<20>,

Hij heeft als kinderen:

1. Henrick, natuurlijk zoon, volgt lila

Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw:

2. Gerrit. Geraert Jan Penninx geloofde eertijds een erfpacht van 7 lopen rogge uit een akker te Vorstenbest ten behoeve van Jan Danels van den Dijck<

3. Mattheus. Op 31 maart 1444 transporteert Gent zoon wijlen Jan Penninc de helft van een tiend van wijlen Jan Penninc in de hertgang Strathen op t Scoeijven/ant aan zijn broer Mattheeus<

4. Wilhem, trouwt Agnese Henric Vromans< is mogelijk vader van: Wilhem, gelooft op 30 april 1465 drie mud rogge aan Henrick Goijaerts van Weert<

5. Jutta, trouwt Ardt Goijaert Thijs<

IIIa.    Henric, natuurlijke zoon van Jan Pennincs, trouwt met Heijlwig, d.v. Aert Henrick

Everarts van Best en Lijsbet<

Hun kinderen zijn:

1.         Jan, volgt iVa

2.         Adriana, trouwt Gielis Peter Art Daneis. Gielijs transporteert op 13 november

1465 een beemd te Hedel aan Ghijsbrecht Ghijsbrecht van der Dwert<Adriaen, weduwe Gielis Peter Art Daneis, en met haar Art en Helena haar kinderen geioven in 1481 Korstiaan Hesseis van Ghemert en Lisbeth, zijn huisvrouw ten behoeve van hen en van Gerart Jacops van Strijp een mud rogge uit hun huis en hof<

3.         Lijsbet, trouwt Jan Dirck Smoiis. Op 16 februari 1470 trar Jan Pennincs en zijn zwagers hun deel in de nalatenschap van Jan en Henric, zoons van Jan Smoilers, aan de kinderen van Arnt (Jan) Smoiiers<

4.         Mariken, trouwt Jan Henric Loijens. Mariken transporteert in 1465 een stuk beemd in de Notei aan Gheerard Mathijs Huijskens< In 1492 is sprake van een pacht van 14 iopen rogge die Merike, dochter van Henric nat. z.v. Jan Penninx had geloofd aan Aieijd Goijaert Beckers en Ard, haar zoon<

5.         Henrick Henrick Penninxks “was die nat. zoon was Jan Penninx transporteert op St. Eiisabeth 1466 14 lopen rogge die Lijsbeth en Marij, zijn zusters, hem geloofd hebben uit een beemd te Notei< Henric is kinderloos overleden voor 1470.

Heijiwig doet als weduwe op 30 januari 1470 afstand van de tocht in al haar erfelijke goederen ten behoeve van haar kinderen, die vervolgens de nalatenschap delen<Heijiwig is, vermoedeiijk hoogbejaard, nog in leven in 1492<

IVa. Jan Pennincs, trouwt met Katherina, d.v. Dirck van Ellair bij Eva Goijaert Dielen In 1482 heeft Jan een geschil met zijn schoonmoeder over de nagelaten goederen van Dirck en Jenneke, zijn dochter.

Hun kinderen zijn:

1. Dirc, volgt Va

2. Katerijn, trouwt Jan Aert Schellekens.

Jan Aert Schellekens is vv op 1 2 rn. 1 b25 als hij de tocht in zijn goederen transporteert aan Henrick, Lisbeth, Anne en Katerijn, zijn wettige kinderen<

Op 1 februari 1475 transporteert Jan Pennincs huis en hof en landerijen gelegen in de Notel aan zijn zwager Gielis Peter Aert Danels< Hij bezit (nog) een huis op de Notel, waaruit hij op 21 maart 1492 een lijfrente gelooft voor Juet Henricks van de Langenneep<

Jan Pennincs heeft een natuurlijk zoon bij Willem(ken), dochter van Henrick Peters Toerkens en Kataiijn Wouters van der Heijden<

3. Henrick, volgt Vb.

IJke Henrick Toerkens transporteert op 10 april 1508 al haar erfgoederen aan Wiliemke en haar natuurlijke zoon onder voorwaarde dat zij lJke “hoer leven lane” zuilen onderhouden< Jan Henric Pennincs koopt op 28 juli 1505 een beemd geheten die Rotten, “met den halven wijer (vijver) van Arnt Dirck Sijkens<

Va. Dirc Jan Pennincx, trouwt Lisbeth, dochter van Ghijsbrecht Henries van den Achter bij

Marie Henrick Wouters van de Heijden<

Hun kinderen zijn<

1. Henrick

2. Jan, krijgt op 16 maart 1534 van zijn broers en zusters procuratie om in Den Bosch op te komen in de erfenis van Jenneke Gelaesmekers<

3. Dirck

4. Frans, volgt VIa

5. Marie, trouwt met Willem Gijbrecht Roeloffs. Willem en Marie maken op 16 september 1553 hun testament, “die vrou sieck te bedde liggende”< Desondanks overleeft Marie haar man: zij hertrouwt met Niciaes Henrick Jan Merks.

6. Elisabeth. Schepenen van Oirschot getuigen op 3 februari 1545 dat Jan Dirck Pennings een erfgeid heeft gelooft aan Lisbeth, zijn zuster<

7. Dingen, trouwt met Jan Janssoen van de Spijker.

Op 7 december 1529 gelooft Dirck 18 stuivers erfgeld uit huis en hof en erf te Notel aan zijn zwager Henrick Jan Ardt Scellekens< Elisabeth is weduwe als zij op 3 september 1534 de tocht in haar huis in de Notel transporteert aan haar kinderen< om daarop te mogen vesten ten behoeve van lJken, weduwe Thomas van de Ven en Ardt haar zoon een erfgeid van één Carolus gulden per jaar, “en niet meer”. lJken draagt haar deel in het erfgeid op 1 april 1538 over aan Ardt, haar zoon<

VIa.     Frans Dirx Penninx,

is de vader van:

1. Gielis

2. Dierck

3. Lijsken, trouwt met Jan Mathijssen, die is overleden voor 13 april 1612, als Gielis en Dierck samen met Peter Mathijssen, de broer van Jan, als gezamenlijke erfgenamen van Jan Mathijssen hun erfrecht in een huis te Hedel transporteren aan de onmondige kinderen van Aert Henrix Goijaerts<

Vb. Henrick, natuurlijke zoon Jan Penninck, trouwt Berta, dochter van Mathijs Geraert Mathijs Huiskens< bij lJken Henric Danels.

Uit de nalatenschap van ziin schoonouders erft Henrick dat Venne en nog een stuk land in de Notel< Bertha is weduwe op 18 juli 1524, als zij de erfgoederen transporteert aan haar broer Henrick< Henrick bezit een huis op de Notel.

Hun kinderen zijn:

1. Gerart, volgt Vib

2. Jan, volgt Vic

3. Willem. Willem draagt op 19 maart 1543 zijn zesde deel in de nalatensc hap van zijn vader over aan Gerard, zijn broer<

4. Matthijs, kinderfoos overleden voor 22 april 1556

5. lJken, trouwt Herman Henric Hermans van Poppel

6. Kathalijn, trouwt Jan Geert Lippen, de broer van haar schoonzus Anna.

Bertha draagt op 27 februari 1540 de tocht in een eeussel geheten dat Ven te Notel over aan haar wettige kinderen< Uit de erfdeling van haar ouders verkrijgt Bertha een beemd te Ameijden< Beertken, de weduwe van Henric Penninx, met Rolanden van de Ameijden, haar momboir, transporteert op 6 april 1554 haar tocht in het huis te Notel aan Willem Henrick Penninx, haar zoon, die deze transporteert aan Jan Lucassoen van Roije<

VIb. Gerart Henrick Penninx, overleden voor februari 1595<59>, trouwt met Anna, dochter van Geraert Lippens bij Ariken Arden Sgraets< Met zijn zwagers en schoonzus belooft hij op 31 maart 1536 20 stuivers erfgeld aan Claeus Willem Stijnens Gerart hertrouwt met Anne, dochter van Jans Vermeulen bij Juetken Cornelis Smeets. Uit de nalatenschap van zijn schoonouders erft hij een beemd, geheten de Diepenbeeck aan de Langendijck< Op 7 december 1563 transporteert hij een wei in de Papenvoert<

Zijn kinderen (onbekend bij wie) zijn:

1. Aert, transporteert op 12 november 1591 een akke onder de Notel aan Henrick Michiel van de Schoot< Op 3 oktober 1598 gelooft hij 26 gulden aan Jan WiHem van Bilsen<

2. Aelbrecht, volgt Vlla

3. Gerard, wordt begraven op 2 januari 1624.

4. Iken

5. Anneke, trouwt Gijsbert Jan Gijsberts van den Achter, die op 25 ma art 1625 erfiosrente gelooft aan Bertha Corstiaan Verrijt<

VIIa. Aelbrecht Penninx, is overleden voor 28 juni 1594, a!s Marten, Anna, Henricken en Barbara hun erfelijke portie transporteren aan Gerard Gerards Pennings, hun oom<

Hij heeft als kinderen:

1. Marten, volgt Villa.

2. Anneke

3. Henricxke, trouwt voor de kerk te Oirschot op 2 februari 1600 met Jan Aertsen Goijaerts.

4. Barbara. Barbara Aelbrecht Gerard Penninx geeft op 26 februari 1607 kwitantie aan haar oom Gerard Gerard Penninx voor geld dat hij betaald heeft uit gronden die zij geërfd heeft van haar tante Iken Gerards<

VIIIa. Marten Aelbrecht Penninx, trouwt voor de pastoor van Oirschot op 14 november 1593 met Aleijt Jan Thomas van de Ameijden< dochter van Jan Thomas en lJke Aert Leijten.

Zij zijn de ouders van:

1. Jan, volgt IXa

2. Aert, volgt lXb

3. Barbara, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 6 mei 1640 met Dirck Jans van Berse. Dirk maakt op 8 juni 1667 een inventaris van de goederen van Barbara Marten Penninx en Lijske Adriaen Aerts (van Overdijck), respectievelijk zijn eerste en tweede echtgenote<

In 1601 vertegenwoordigt Marten Aelbrecht Pennings zijn zwager Adriaan Jan Thomas van der Ameijden, die Andries, zoon van Andries Andries van Ginhoven heeft doodgeslagen, bij het zoenaccoord< De kinderen van Marten Aelbert Penninx gaan in april 1650 een erfdeling aan<

IXa Jan Marten Penninx, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 3 juni 1629 met de weduwe Lijske Willems van de Lusdonck. In 1669 delen delen de voor- en nakinderen van Lijske de nalatenschap van hun moeder en grootmoeder<

De kinderen van Jan en Lijske zijn:

1. Maria, gedoopt Oirschot 7 april 1630.

2. Guielma (Willemke), gedoopt Oirschot 27 juli 1632, trouwt voor de dominee te Oirschot op 23 december 1663 met Adriaan Jan Schepens uit Spoordonk. Adriaen wordt begraven te Oirschot op 15 januari 1685. Zijn weduwe wordt begraven op 11 december 1700.

3. Martinus, gedoopt Oirschot 14 januari 1635

4. Joanna (Jenneke), gedoopt Oirschot 14 oktober 1637, trouwt voor de dominee op 19 februari 1673 met Franck Jansse van Boxtel, van Spoordonk.

5. Antonia (Theuntje), gedoopt Oirschot 30 oktober 1640, trouwt voor de dominee te Oirschot op 1 3 juli 1687 met Adriaen Corstens van de Morsselaer, gedoopt Best 13 januari 1746, zoon van Corstiaen Martens en Joanna Adrianus Santegoets. Uit dit huwelijk werden geen kinderen gevonden. Adriaen wordt begraven te Oirschot op 4 februari 1704.

6. Aleijdis (Aeltjen), gedoopt Oirschot 4 augustus 1643, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 16 februari 1681 met Dirck Jan van de Schoot, gedoopt Oirschot 25 januari 1649, zoon van Jan Dirk en Maria Franciscus Emkens, van Straten. Hun enige dochter Elisabeth wordt gedoopt te Oirschot op 10 maart 1682. Dirck wordt begraven op 11 juli 1683. Aleijt wordt begraven op 17 mei 1686.

Jan bezit een stede aan t Lareneijnde te Notel, die hij op 3 februari 1659 verhuurt aan Sebert Goossens<’ Dezelfde stede wordt op 22 januari 1664 verhuurt aan Adriaen Jan Schepens< Jan Marten Penninx huurt op 3 maart 1658 van Willem en Laureijs Niclaes van Best een stede met toebehoren te Spoordonk<’ Op 11 april 1669 delen de kinderen de nalatenschap van hun ouders<’

IXb. Aert Marten Penninx, trouwt voor de kerk te Oirschot op 30 september 1637 met Geertigje Jan Willem van de Kerckhof. Aert is overleden voor 1650.

Hun kinderen zijn:

1. Jan, gedoopt 25 mei 1638, volgt Xa

2. Martina, gedoopt Oirschot 13 september 1639. Jan en Martijntje zijn nog onmondig in 1650. Martina trouwt voor de dominee te Oirschot op 3 maart 1658 met Ansem Goijaert van Elderen, geboren te Moergestel, zoon van Goyaert Gijsberts en Gertrui Jan Bernards.

Jan Aert Penninx en Ansem Goorts van Elderen kopen op 15 november 1683 van Adriaen Peter Henrix van Eijnthoven een huis in de Lubberstraat te Spoordonk, tegen betaling van een tractement<

Xa. Jan Aert Penninx alias De Kuper, gedoopt Oirschot 25 februari 1638. Hij trouwt voor de dominee te Oirschot op 29 november 1665 met Lijske Paulus Snellaerts. De bruidegom is van Boterwijk, de bruid van Spoordonk. Zij is gedoopt te Oirschot op 30 lanuari 1646 als dochter van Paulus Aerts en Henrica Gerardus Oerlemans.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:

1. Adriana, gedoopt Oirschot 8 oktober 1666, trouwt your de katholieke kerk te Oirschot op 23 januari 1701 met Jan Adriaan Schellekens. Als weduwe hertrouwt zil gereformeerd op 14 april 1720 met Jan Peter Snekiers ult Oirschot, wonende te Oosterhout.

2. Antonius, gedoopt Oirschot 20 december 167, volgt Xla.

3. Arnoldus. gedoopt Oirschot 10 augustus 1673, volgt Xlb.

4. Henricus, gedoopt Oirschot 9 maart 1676

5. Martinus, gedoopt Oirschot 1 2 december 1678, volgt XIc.

6. Barbara, gedoopt Oirschot 5 juni 1681. Zij woont in Udenhout als ze te Oisterwijk voor de dominee op 5 juni 1723 in het huwelijk treedt met Cornelis Papen, weduwnaar van I-$uijbertje Wouters van Laerhoven< Voor de dominee van Oirschot gaat zij op 20 januari 1731 in ondertrouw met Joost Hendrik Blox, weduwnaar van Jenneke Michiels van Erp. Op 10 december 1737 transporteert haar broer Aart een huis, hof en aangelag onder Spoordonk in de roekstraat aan Berbel Jans Penninx, huisvrouw van Joost Blox<uU>. Zij transporteren hetzelfde huis anderhaif jaar later, op 20 februari 1739, aan Ardina Aart Penninx< Als weduwe van Joost Blox gaat ze opnieuw in ondertrouwt op 5 september 1739 met Claes Janse van Stiphout, weduwnaar van Peternel van Erp. Barbara wordt begraven te Oirschot op 5 januari 1753.

7. Maria, gedoopt Oirschot 4 februari 1685

Jan Aerts Penninx, man van Lijske Pauwels Snellaarts, kwiteert op 31 januari 1667 Jan Gijsbert Hoppenbrouwers voor een schuld aan Hendrixke, weduwe Pauwels Aerts Snellaerts, zijn schoonmoeder< De vrouw van Jan Aert Penninx sterft in het kraambed van haar zevende kind: ze wordt te Oirschot begraven op 14 februari 1685. Nog geen maand later, op 9 maart 1685, volgt haar echtgenoot haar in het graf. De kinderen en erfgenamen delen op 5 september 1704 de erfenis van hun ouders<

XIa. Anthonius Joannes Penninx, ged. Oirschot 20 december 1667. Hij trouwt “ex Oirschot” te St. Michielsgestel (r.k.) 20 november 1695 met Henrica Jan Rooijakkers uit Lieshout.

Hun kinderen zijn:

1. Johannes, gedoopt St. Michielsgestel 2 september 1696.

2. Barbara, gedoopt St. Michielsgestel 20 oktober 1698.

Henrica is doopgetuige te Schijndel in 1706 en 1718. Zij is overleden voor 13 november 1735 als Anthonys Pennings als weduwnaar voor de dominee te Vught in het huwelijk treedt met Margriet van Strijp, uit St. Oedenrode.

XIb. Aert Jan Penninx, doopt Oirschot 10 augustus 1673, is aldaar op 9 september 1756 begraven. Hij trouwt voor de schepenen van Oirschot op 20 januari 1704 met Helena Aerts van Gestel, gedoopt Oirschot 1 november 1678, begraven Oirschot 2 november 1731, dochter van Arnoldus Albert en Margaretha Aerts van Nunen.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Joannes, gedoopt Oirschot 1 2 oktober 1704, WOOflt in 1747 te Aartselaar bij Antwerpen<

2. Maria, gedoopt Oirschot 28 november 1706, trouwt op 5 februari 1736 met Laurentius Aerts van Nuenen, zoon van Aert Laurens en Anna Jan Dirk Hoppenbrouwers< Uit dit huwelijk vijf kinderen, waaronder een dochter Helena Maria, die trouwt met Jan Andries Theeuws. Bij de erfdeling tussen hun drie dochters wordt Helena Maria ‘Penninx genoemd< Laurens wordt begraven te Oirschot op 14 oktober 1754. Maria overlijdt voor 7 maart 1767, als haar kinderen met elkaar een erfdeling aangaan<

3. Arnolda, gedoopt Oirschot 23 maart 1709. Ardina trouwt voor de schepenen van Oirschot op 18 september 1740 met Hendrick Corstiaen van de Ven.

De kinderen van Aert en Helena delen op 8 juli 1719 in de nalatenschap van hun grootouders van moederskant< Aert hertrouwt als weduwnaar voor de schepenen van Oirschot op 3 oktober 171 7 met Catharina Jordanus van de Velde, gedoopt Oirschot 12 september 1682, dochter van Jordanis Denis en Margaretha Arien Kop. Voor de katholieke kerk wordt het huwelijk gesloten met dispensatie wegens 3e en 4e graad aanverwantschap.

Hun kinderen zijn:

4. Jordanus, gedoopt Oirschot 30 maart 1718, volgt Xlla

5. Helena, gedoopt Oirschot 17 maart 1720, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 11 juni 1752 met Dielis Franck van de Ven, gedoopt Oirschot 2 september 1712, zoon van Franciscus Egidius en Elisabeth Cornelius van de Sande. Dielis is te Oirschot op 30 juni 1792 begraven en zijn weduwe op 4 augustus 1792.

6. Henricus, gedoopt Oirschot 24 juli 1722, volgt XlIb.

7. Catharina, gedoopt Oirschot 25 november 1724, begr. Oirschot 3 juni 1726.

8. Catharina, gedoopt Oirschot 29 september 1726. Zij is de moeder van Cornelius, onwettig kind “que patrem nominassit Gerardus van de Wal”, gedoopt Oirschot 11 april 1755. Maria Henricus Penninx is doopgetuige. In oktober 1761 krijgt zij een borgbrief voor haar vertrek naar Haaren. Ze is dan in ondertrouw met Wouter Adriaen van Esch, weduwnaar van Johanna Aarnout van de Laak, geboren te Oisterwijk, met wie ze trouwt voor de schepenen te Haaren op 23 november 1760. Wouter overlijdt te Haaren op 4 december 1797.

Aert Jan Penninx koopt op 25 maart 1710 een huis, hof met aanstede onder Spoordonk van de kinderen van Adriaan van den Heuvel< Op 20 november 1756 verkopen zijn kinderen en erfgenamen twee parcelen teulland bij de Cattenbergh aan Guiljelmus Johannes de Cort, halfheer van Hilvarenbeek en inwoner van Oirschot. Guiljelmus is ook eigenaar van de hoeve de Cattenberg, die hij op 8 december 1759 verhuurt aan Jan Spierings te Moergestel< De drie kinderen uit het eerste huwelijk van Aert gaan op 2 oktober 1756 een erfdeling aan. Het huis te Spoordonk gaat naar Maria, de weduwe van Laurens Aarts van Nuenen<

XIIa. Gordianus (Jordanus) Arnoldus Penninx, gedoopt Oirschot 30 maart 1718, trouwt voor de schepenen van Oirschot op 1 oktober 1747 met Johanna Cornelius van Loon, gedoopt Oirschot 6 maart 1717, dochter van Cornelius en Petronella Snellaerts.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina, gedoopt Oirschot 4 augustus 1753, trouwt Oirschot op 19 mei 1782 (schepenbank) met Peter Bullens, gedoopt Middelbeers 19 januari 1744, zoon van Henricus Paulus en Wilhelma Hogardi van de Lusdonk, wonende te Oirschot.

Met hun dochter Willemijn van 2.5 jaar oud vertrekt het paar op 17 september 1785 met een borgbrief naar Middelbeers<° Peter wordt aldaar begraven op 28 januari 1805. Catharina overlijdt te Oostelbeers op 13 juni 1822.

2. Petronella, gedoopt Oirschot 9 december 1750, spinster, overleden Oirschot 28 april 1815.

3. Arnoldus, gedoopt Oirschot 14 augustus 1753, volgt XIIIa

4. Cornelius, gedoopt Oirschot 28 maart 1756

5. Anna, gedoopt Oirschot 8 oktober 1759, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 30 oktober 1791 met Albertus Jan van de Meijden. Zij hertrouwt als Anna (weduwe) van der Meijden op 24 januari 1796 met Francois van de Berk, gedoopt Oirschot 9 april 1755, zoon van Christianus en Maria Franciscus van Vessem. Zij wonen te Straten 91. Anna is overleden te Oirschot op 10 juli 1844.

XIIIa. Amoldus Jordanus Penninx, overleden te Oirschot op 5 oktober 181 7, trouwt voor de Oirschotse schepenen op 4 november 1792 met Adriana Wilhelmus van Dinther, weduwe van Hendrik van Doormalen.

Hun kinderen zijn:

1. Joanna, gedoopt Oirschot 14 december 1795, begr. Oirschot 28 mei 1796.

2. Henricus, gedoopt Oirschot 30 maart 1797, begr. Oirschot 4 april 1797.

Het derde kind overlijdt vermoedelijk bij de geboorte op 25 augustus 1798. Ook Adriaantje overleeft de bevalling niet: zij wordt begraven op 28 augustus 1798. Arnoldus trouwt voor de tweede keer op 18 mei 1800 met Joanna Cornelius Schepens, gedoopt Oirschot 16 december 1761, dochter van Cornelius en Cornelia van Cuijk.

Uit dit huwelijk:

3. Adriana, gedoopt Oirschot 5 maart 1802, trouwt Oirschot 13 september 1835 met Hendrik van Berendonk, gedoopt Oirschot 8 november 1806, zoon van Wilhelmus en Joanna van Dijk. Zij wonen op de Kerkhof. Adriana is overleden te Oirschot op 25 juli 1873.

XIIb. Henricus Penninx, gedoopt Oirschot 24 juli 1722, trouwt voor de schepenen van Oirschot op 29 november 1750 met Maria Laurentius Leijtens, gedoopt Oirschot 27 juli 1718, dochter van Laurentius Henricus en Catharina van Overdijk.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina, gedoopt Oirschot 27 november 1751. Bij de erfdeling van haar ouders wordt ze Innocente” genoemd. Catrien Hendriken Pennings overlijdt te Oirschot op 23 juni 1806.

2. Johanna Maria, gedoopt Oirschot 5 september 1755, trouwt met Cornelis Andries van de Bosch uit Haaren, van wie zij twee dochters, Petronelle en Hendrina, heeft. Ze krijgt op 25 mei 1790 van de schepenen een borgbrief voor Haaren< Johanna Maria hertrouwt in 1805 met Jan Scheffers, gedoopt Oisterwijk 11 december 1753, zoon van Jan en Jennemie Robben< Jan overlijdt te Oisterwijk op 8 december 1833. Zes dagen later transporteert zijn weduwe alle roerende goederen aan haar stiefzoon Johannes< Johanna Maria overlijdt te Oisterwijk op 10 juni 1835.

3. Petronella, gedoopt Oirschot 29 juni 1759 (haar vader wordt bij haar doopsel Vleminx genoemd), spinster, trouwt voor de dominee te Oirschot op 15 september 1782 met Willem Hoppenbrouwers. Peternel Pennincx, weduwe van Willem Hoppenbrouwers, bewoont in 1808 een huis te Spoordonk< Zij overlijdt te Oirschot op 3 november 181 5.

De weduwe van Hendrik Pennings bewoont een huisje op Spoordonk nummer 48< Zij overlijdt te Oirschot op 29 december 1792, waarna de kinderen op 23 februari 1793 de erfenis verdelen. Catharina erft het huis en hof onder Spoordonk<

XIc. Marten Jan Penninx, gedoopt Oirschot 12 december 1678, gaat als jongman van Oirschot, oud 24 jaar, op 2 juni 1703 voor de schepenen van Schijndel in ondertrouw met Mechel Eijmbert Jan Voets, gedoopt Schijndel 9 februari 182, dochter van Embertus Joannes en Catharina.

Hun kinderen zijn:

1. Embertus (geen doopdatum gevonden), volgt Xllc

2. Catharina, gedoopt Schijndel 8 mei 1704, jong gestorven

3. Elisabeth, gedoopt Schijndel 6 februari 1706

4. Catharina, gedoopt Schijndel 19 maart 1708, trouwt voor de schepenen van Schijndel op 18 november 1731 met Dielis (Aegidius) Jochems van der Aa, gedoopt Schijndel 20 maart 1708, zoon van Joachim Delis Daendels en Maria Seger Embert Voets. Hun zoon Joachim trouwt met Joanna Embert Pennings. Cathalijn wordt begraven te Schijndel op 27 april 1774. Dielis wordt begraven op 13 oktober 1783.

5. Joannes, gedoopt Schijndel 13 juli 1710, volgt XIId

6. Henricus, gedoopt Schijndel 16 september 1715, volgt XIIe

7. Joanna, gedoopt Schijndel 17 februari 1718, trouwt voor de schepenen op 27 oktober 1748 met Hendrik Jan Kemps uit St. Oedenrode. Hij wordt begraven te Schijndel op 21 mei 1778.

8. Elisabeth, gedoopt Schijndel 20 oktober 1720, trouwt voor de schepenen te Schijndel op 30 oktober 1762 met Hendrik Janse van de Schoot, weduwnaar van Adriaentje Jan van Caathoven. Hij maakt op 26 oktober 1762 een inventaris ten behoeve van zijn vier voorkinderen Jan, Elisabeth, Delis en Adriaan. Hendrik bezit onder meer een huis onder het Lutteleijnde op de Schoot< Op 28 oktober 1762 gaan Elisabeth en Hendrik huwelijkse voorwaarden aan< Elisabeth wordt begraven te Schijndel op 7 mei 1787.

9. Anna Maria, gedoopt Schijndel 2 februari 1725, begr. Schijndel 6 maart 1741.

Marten Jan Penninx transporteert in 1712 een stukje groes onder Spoordonk aan Dielis Rutten van Collenburg<’° Hij woont dan te Schijndel, waar hij landbouwer en collecteur der gemene middelen is< Mechel wordt op 16 augustus 1751 te Schijndel begraven. Marten, oud 75 jaren, en anderen verklaren op 27 juni 1753 ter instantie van de schepenen dat “den prijs der hoppe alhier geteult” door omstandigheden is gedaald< Marten Janse wordt begraven te Schijndel op 19 september 1761, waarna zijn kinderen op 1 juni 1762 een erfdeling aangaan van de nagelaten goederen. Marten laat twee huizen na, gelegen in het gehucht Lutteleijnde in Schrijvers Hoef te Schijndel< De kinderen tekenen met Pennickx.

XIIc. Embertus Penninx, begraven te Schijndel op 21 januari 1786, trouwt voor de schepenen te Schijndel op 2 februari 1738 met Joanna van de Velden, gedoopt Schijndel 1 maart 1716, begraven te Schijndel op 8 april 1783. dochter van Joannes Hermanus en Mechtildis Arien Lambers Verhagen.

Hun kinderen zijn:

1. Mechtildis, gedoopt Schijndel 9 mei 1738, jong gestorven.

2. Maria, gedoopt Schijndel 3 november 1739, trouwt voor de schepenen te Schijnclel op 17 november 1771 met Antony Marten van de Braak, gedoopt Berlicum 22 januari 1751. zoon van Marten Dirks en Anna Maria Gerard Salomons. Antony wordt begraven te Schijndel op 28 maart 1775. Maria hertrouwt als weduwe voor de schepenen te Schijndel op 24 juni 1781 met Francis Peters Verhoeven. Hij krijgt met zijn vrouw en haar kind Meggelina uit haar eerste huwelijk met Anthony van de Braak op 8 april 1788 een borgbrief voor Heeswijk’

3. Anna Maria, gedoopt Schijndel 26 december 1741, begr. aldaar 16 april 1742.

4. Guiljelma (Wilhelma), gedoopt Schijndel 18 februari 1743. Willemijn trouwt voor de schepenen te Schijndel op 22 november 1772 met Peter Jan Dirks Dielissen. Zij wordt begraven te Schijndel op 5 september 1791.

5. Anna Maria, gedoopt Schijndel 18 januari 1745, begraven aldaar 10 maart 1753.

6. Adriana, gedoopt Schijndel 11 april 1747, trouwt voor de schepenen van Schiindel op 22 november 1772 met Pieter Hellings, gedoopt Boxtel 5 november 1750, zoon van Joost en Henrica Gerard Kuijpers. Volgens het bevoikingsregister van 1810 is Ariaantje TM (spinster), en oefent Pieter het beroep van “ouvrier” (arbeider) uit: “vivant de son travail Adriana Pennings overlijdt als weduwe van Pieter Hellings op 28 maart 1828 te Schijndel, in de Ieeftijd van 80 jaren.

7. Joanna, gedoopt Schijndel 21 december 1749, trouwt voor de schepenen van Schijndel op 6 februari 1781 met Joachim van der Aa, gedoopt 2 augustus 1744, zoon van Dilis en Catharina Penninx. Het kerkelijk huwelijk wordt twee maanden later, op 6 april 1781 voltrokken met dispensatie wegens btoedverwantschap in de tweede graad: Joanna en Joachim zijn voile neef en nicht. Joachim is arbeider. Joanna woont met haar dochter Katharien in 1820 als weduwe op het adres Oetelaar nr. 362<107>.

8. Mechtildis, gedoopt Schijndel 10 februari 1752, begr. Schijndei 13 mei 1753.

9. Joannes, gedoopt Schijndel 21 april 1754, volgt XIlib

10. Mechtildis, gedoopt Schijndel 26 maart 1757, begr. Schijndel 29 juli 1760.

XIIIb. Joannes Pennings, gedoopt Schijndel op 21 april 1754, iandbouwer, overiijdt te Oirschot op 5 februari 1817. Hij trouwt te Schijndel (schepenbank) 9 februari 1777 met Gertrudis Antonius Verhagen, gedoopt te Schijndei op 14 mei 1755, overleden te Best op 10 mei 1818, dochter van Antony en Johanna van Balcom. Op 19 september 1781 krijgt hij van de schepenen van Schijndel met zijn vrouw Geertruij en hun twee kinderen Mechelina en Hendricus een borgbrief voor vestiging in St. Oedenrode<’° in 1784 wOOflt deze Pennings (na twee generaties) dus weer binnen de jurisdictie van Oirschot, in Best.

Uit dit huwelijk:

1. Mechtildis, gedoopt Schijndel 7 juli 1777, begraven 20 februari 1794 te Best.

2. Henricus, gedoopt Schijndel 11 juli 1779. Henri Jean Pennincx, valet, wonende te Verrenbest, overlijdt te Oirschot op 10 juni 1812.

3. Joanna, gedoopt St. Oedenrode 25 mei 1781, overleden Best 12 juni 1844, trouwt voor schepenen te Oirschot op 15 juli 1810 met Antonie Jan van de Sande, weduwnaar van Johanna Jacobs van Roij, gedoopt Best 18 maart 1779, timmerman te Best<’° overleden Best 28 januari 1835, zoon van Joannes Lambertus en Catharina Petrus van de Hurk.

4. Joannes, gedoopt St. Oedenrode 3 augustus 1783, begraven aldaar op 7 augustus 1783.

5. Wilhelma, gedoopt Best 9 september 1784, trouwt Oirschot 20 november 1814 met Jan van Coilenburg. Zij wonen te Best als buren haar zus en zwager Joanna en Antonie van de Sande< Wilhelmina overlijdt te Best 31 augustus 1857.

6. Lambertus, gedoopt Best 2 mei 1787, is in 1818 kiompenmaker te Santen in het land van Kleef. Op 20 januari 181 8 machtigt hij Adriaen van de Veiden, broodbakker te Best, om al zijn Oirschotse goederen te verkopen De koop wordt op 19 februari 1818 opgehouden, maar op 6 en 7 november 1818 koopt Jan Jans van Kolienburg het huisje, een halve heikamp en een broekveld voor I 350 (waarvan f 250 contant), en Sijmon van de Linden de andere helft van de heikamp voor f 75<112>

7. Joannes, gedoopt Best 13 april 1790.

8. Henricus, gedoopt Best 21 januari 1794, boer, klompenmaker.

9. Antonius, gedoopt Best 22 juni 1797, boer, klompenmaker, voor lichting 1815 der nationale militie ingeschre met 5 voet, 2 duim, en 1 streep lengte<’

Geertruij Verhagen, weduwe van Johanna Penninx, en haar kinderen Hendrik Penninx,

klompenmaker, Jan Penninx, klompenmaker, Johanna Pennings, echtQenoot van Antonie

Jans van de Sande, timmerman, en Willemijn Pennings, echtgenote van Jan van

Kollenburg, transporteren op 8 januari 1818 een “hut of huisje met hof en aangelag” aan

Lambert Penninx, hun broer<’

XIId. Joannes Martens Penninx, gedoopt Schijndel 13 juli 1710, trouwt voor de schepenen en de pastoor te Schijndel op 25 januari 1739 met Joanna Joachim van der Aa, gedoopt Schijndel 19 augustus 1713, dochter van Joachim Delis Daendels en Maria Seger Embert Voets. Joanna is een zus van Dilis, die getrouwd is met Cathalijne Marten Penninx.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:

1. Maria, gedoopt Schijndel 29 september 1739, begraven aldaar 1 oktober 1739.

2. Maria, gedoopt Schijndel 15 oktober 1740, begraven aldaar 7 november 1747,

3. Segerus, gedoopt Schijndel 21 januari 1742, wordt als jongman te Schijndel begraven op 27 april 1764.

4. Gerardus, gedoopt Schijndel 13 januari 1745, begraven aldaar 16 januari 1745.

5. Anna Maria, gedoopt Schijndel 6 november 1745, jong gestorven, tweeling met

6. Joachim, gedoopt Schijndel 6 november 1745. Joachim, het zoontje van Jan Marten Penninx wordt begraven te Schijndel op 9 november 1745.

7. Maria, gedoopt Schijndel 26 december 1747, begraven aldaar 30 december 1747.

Jan Marten wordt begraven te Schijndel op 5 februari 1748. Hij laat zijn vrouw met slechts één kind (zijn zoon Zeger) na. Zijri weduwe is een van de landbouwsters die op 30 augustus 1749 opgave doet van schade aan gewassen veroorzaakt “door groote hagelstenen gepaart met swaaren storm wint suix op den 19e augustus 1749 nademiddag de clocke omtrent vijif a zes uren”< Op 11 oktober 1749 gaat Johanna in ondertrouw met Johannis Gerits Verhoeven. In presentie van Delis Jochems van der Aa en Marte Penninx, haar broer en haar schoonvader, maakt ze inventaris op van haar roerende goederen, bestaande uit koperwerk, tin, ijzerwerk, houtwerk, bedtoebehoren en linnen<” Op 26 oktober 1749 wordt het huwelijk tussen Johannes Geerit Verhoeven en Johanna Jochems van der Aa voor de schepenen van Schijndel voltrokken. Johanna wordt als hoogbejaarde weduwe begraven op 26 mci 1798. Zij laat geen kinderen na.

XIIe. Hendrik Marten Penninx, gedoopt Schijndel 16 september 1715, trouwt voor schepenen van Schijndel op 28 januari 1748 met Anna Maria (Annemie) Jansse van de Schoot, gedoopt Schijndel 9 mci 1719, dochter van Jan Goossens en Theodora Henricks van de Oetelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Petronilla, gedoopt Schijndel 11 oktober 1748, naaister. Zij overlijdt, 72 jaar oud, te Schijndel op 24 maart 1821.

2. Joannes, gedoopt Schijndel 3 november 1749, jong gestorven.

3. Joannes, gedoopt Schijndel 2 juni 1751. Jan Hendrik Penningx, geboortig van Schijndel, krijgt op 10 juli 1783 van de schepenen van Schijndel een borgbrief voor St-Michielsgestel 11?

4. Michiel, begraven Schijndel 9 november 1763,

5. Henricus, gedoopt Schijndel 31 oktober 1754, begraven aldaar 3 april 1756.

6. Henricus, gedoopt Schijndel 9 juli 1756, begraven aldaar 9 april 1759.

7. Henricus, gedoopt Schijndel 21 juni 1759.

8. Martinus, gedoopt Schijndel 13 maart 1762, volgt Xlllc

9. Mechtildis, gedoopt Schijndel 13 december 1764. Zij wordt als jongedochter van 15 jaar begraven te Schijndel op 5 februari 1780.

Op 19 maart 1781 geeft Hendrik uit naam van zijn echtgenote met zijn zwagers kwitantie aan de drie kinderen van Jan Hendrik van de Oetelaar voor een som van 1150, “in voldoening van het legaat aan haar beset door wijlen Hendricus van de Oetelaar, gewoont hebbende en overleeden te Gemert”< Hendrik wordt begraven te Schijndel op 16 april 1787. Annemie van de Schoot wordt als weduwe van Hendrik Martens Penninx nauwelijk twee maanden later begraven te Schijndel 25 juni 1787. Jan, Hendrikus, Martinus en Pieternel Hendrik Pennings delen op 8 september 1787 de nalatenschap, bestaande uit goederen gelegen in Schrijvers Hoeve onder het gehucht Lutteleijnde. Het huis gaat naar Pieternel<

XIIIc. Martinus Pennings, gedoopt Schijndel 13 -maart 1762, Iandbouwer. Op 14 december 1805 attesteert hij met anderen voor de schepenen van Schijndel inzake een ruzie tussen Lambertus Hendrik van den Dungen en de dekens van St. Barbara. Marten verklaart dat hij op dat moment als dienstknecht bij Willem Dirk van Liempt woont. Hij trouwt op 29 mei 1808 voor de schepenen met Adriana van Liempd, gedoopt Schijndel 25 november 1773, dochter van Hendrikus en Anna Maria Verhagen.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Henricus, geboren Schijndel 17 juni 1809, Iandbouwer en “hoepelenmaker Henricus woont met zijn zuster Anna Maria in 1840 op het adres Groote Borne 520<121>. Hij trouwt na de dood van zijn zuster op 49-jarige leeftijd te Schijndel op 28 augustus 1858 met Antonia van Heijnsbergen, geb. Heeswijk 4 juni 1817, dochter van Matheus en Lamberdina van Pinxteren. Na de dood van zijn vrouw op 11 maart 1870 verhuist hij naar hot liefdegasthuis to Schijndel. Daar overlijdt hij op 2 juli 1879.

2. Antonius, geboren Schijndel 16 februari 1812, overleden aldaar 11 maart 1812.

3. Anna Maria, geboren Schijndel 7 december 1813, trouwt op 22 februari 1851 met Hendrikus van Gestel, geb. Berlicum 28 augustus 1816, zoon van Leendert en Engelina van de Berg. Het huwelijk duurt nog geen 16 maanden: Anna Maria overlijdt te Schijndel op 15 juni 1852.

4. Johannes, geboren Schijndel 25 maart 1815, overleden aldaar op 7 april 1815.

Zij wonen te Schijndel op Elschot, waar Marten op 11 juni 1819 overlijdt. Adriana blijft als weduwe achter met haar twee kinderen Henricus en Anna Maria. In 1830 wonen zij op Elschot 512<122>. Adriana overlijdt te Schijndel op 6 september 1844.

VIc. Jan Henrick Penninx, trouwt met Aleijt, natuurlijke dochter van Ansem van Lievelt.

Hun kinderen zijn:

1. Adriaen, volgt VIlb

2. Heijlke, trouwt Aert Aert van Hobbelen, die op 1 januari 1570 de erfenis van zijn vrouw transporteert aan Adriaen Jan Pennings<

3. Marieke, trouwt Frans Jansen, die als weduwnaar op 29 januari 1594 de tocht in een akker geheten het Rot transporteert aan Adriaen Jan Penninx, zijn zwager< 124>,

Jan bezit “huijsinge, hovinge en erff onder Kerkhof aen dat Moleneijnde gelegen, die Aleijt geerfd heeft van haar vader en haar stiefmoeder Lisbeth. De woning wordt wegens achterstallige pacht op 15 juni 1539 geveild aan Peter Laureijs<’ Jan is overleden voor 1555<126> De kinderen delen op 9 maart 1569 de nalatenschap van hun vader en moeder. Adriaen en Heijike erven huis en hof in de Notel<

VIIb. Adriaen Jan Penninx, trouwt 1 ° N.N., hertrouwt met Anna Michiel Herberts. Op 22 juli 1587 bekent hij van zijn tweede echtgenote bij het huwelijk 50 Carolus guldens ontvangen te hebben< Hun dochter is:

1. Aleijt, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 18 januari 100 met Willem Aert Hermans, die in 1644 testeren. Aleijt Iigt ziek te bed<’ Hun kinderen delen op 21 maart 1662 de naatenschap<

Adriaen heeft een natuurlijke zoon bij Heijlke Henric Laurens Danels<’

2. Laureijs. Mogelijk is hij Vreijs Arien Pennincks, die met zijn kinderen wordt genoemd als geërfde van de gemeint Kempen te Boxtel. Wellicht ook is Adriaen Laureijs Pennings, geboren te Boxtel circa 110, rond 1640 wonende to Oirschot zijn zoon (zie inleiding).

Anneke Ariens Penninx is begraven te Oirschot op 28 april 1597. Op 5 januari 1598 gelooft Adriaen als schuldenaar principaal 53 Carolus gulden aan Jannen Frans van Liessel< De kerkmeesters van do St. Pieter betalen op 23 junE 1598 êên gulden v 4 “Busselen Latten aan Ariaen Pennincx Arien wordt begraven op 4 juli 1599. Hij woonde op de Notel.

 

Noten: Tenzij anders is aangegeven wordt hier verwezen naar het oud-rechterlijk (R) en oud-notarieel archief (N) van Oirschot, berustend in het depot Oirschot van het Streekarchief Regio Eindhoven. Afkortingen: S.A.H. = Stadsarchief ‘s Hertogenbosch; G.A.T. = Gemeentearchief Tilburg; S.A.L.A.D. = Streekarchief Langs Aa en Dommel <1 > Dr. Frans Debrabandere, Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (Brussel 1933). Vgl. A. Huizinga, Encyclopedie van namen (Amsterdam 1955) 139 <2> Huizinga, Encyclopedie, 53, 58. A.N.W. van der Plank, Her namenboek (Bussum 1979) 111 <3> R 126C folio 48; R 130B folio 428 <4> R 123 folio 430; R 124B folio 76; R 125A folio 308 <5> H. Hens c.s., Mirake/en van Onze Lieve Vrouw te s-Hertogenbosch (Tilburg 1978) 269 <6> De Brabantse Leouw 1 (1952) 112 <7> DeBrabantseLeeuw 14(19650140 <8>L. van Minderhout, Genoa/ogle Den Dungon (Den Dungen 1991) 558 <9> S.A.H., ‘s-Hertogenbosch R 1176 folio 87 <10> R 125B folio 597 <11> D naam van deze familie wordt overigens ook als Vlemmicx gespeld <1 2> R 154 folio 17 <13> R 146A folio 27 <14> Genea/oglsch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en do Bomme/erwaard 17 (1993) 270 <15> N 5104 folio 328 <16> N 5057 folio 31v <17> N 5098 folio 18 <18> N 5108 folio 14 <19> S.A.H., s-Hertogenbosch R 1179 folio 310 <20> S.A.H., ‘s-Hertogenbosch R 1213 folio 80 <21> R 131A folio 109 <22> S.A.H., ‘s Hertogenbosch R 1215 folio 170 <23> R 122B folio 52 <24> R 122A folio 15 <25> R 125A folio 105 <26> S.A.H., ‘s-Hertogenbosch R 1222 folio 92 <27> R 122A folio 32 <28> R 1248 folio 72 <29> R 123 folio 16 <30> R 122A folio 6v <31> R 125B folio 620 <32> R 122B folio 27 <33> R 123 folio 106 <34> R 125B folio 620 <35> R 124B folio 150 <36> R 129B folio 342 <37> R 124A folio lOv <38> R 125B folio 540 <39> Mededeling van J. Toirkens uit Bakel <40> R 128 folio 82 <41> R 127 folio 199 <42> R 127 folio 416 <43> R 131B folio 424 <44> R 132A folio 82 <45> R 137B folio 162 <46> R 135A folio 432 <47> R 130B folio 448 <48> R 132A folio 168 <49> R 133A folio 326 <50> R 147C folio 430v <51> R 129A folio 78 <52> R 129B folio 121 <53> R 1298 folio 300 <54> R 135A folio 77 <55> R 138A folio 86 <56> R 134A folio 72 <57> R 134D folio 14 <58> R 137B folio 330 <59> R 1448 folio 297v <60> R 132B folio 355 <61> R 132B folio 355 <62> R 138B folio 149 <63> R 139C folio 394v <64> R 143 folio 439v <65> R 145 folio 64v <66> R 150B folio 40 <67> R 144B folio 249v <68> R 146B folio 144 <69> R 1468 folio 293v <70> N 5105 folio 54 <71> Camplnia 17 (1987) 153 <72> R 173 folio 224 <73> R 214 folio 497 en 514 <74> N 5118 folio 63 <75> N 5118 folio 63 <76> N 5114 folio 43 <77> R 214 folio 514 <78> R 221 folio 107 <79> Do Brabantse Leeuw 29 (1980) 85 <80> R 244 folio 153 <82> N 5092 folio 31 <83> R 231 folio 279v <84> R 246 folio 170v <85> Dc Brabantse Leeuw 45 (1996) 150 <86> R 281 folio 190v <87> R 274 folio 363 <88> R 256 folio 223. Do Brabantse Leeuw 44 (1995) 244 <89> R 238 folio 192v <90> Volgens J. van Gils, De Oirschotse periode van de familie de Cort, halfheren van Hilvarenbeek, in: Camplnia 13 (1983) 205, is de hoeve do Cattenberg in bezit geweest van de familie Pennings, maar do verpondingsboeken van Spoordonk ondersteunen doze stelling niet. Vgl. Verponding Spoordonk II folio 4v <91> R 273 folio 106v <92> R 277 folio 107v <93> R 278 folio 16 <94> Goneelogjsch T,jdschrift voor Oost-Brabant 6 (1991) 7, 11 <95> G,A.T., Oisterwijk N 5375 <96> Quohier der huizen anno 1808 van Oirschot <97> Quohier van huijsen en woningen van Oirschot 1794 <98> R 278 folio 301 <99> R 164 folio 16v <100> S.A.L.A.D., Schijndol A 164 folio 21v <101> A 239 folio 201 <102> S.A.L.A.D., Schijndel R 158 folio

46v <103> S.A.L.A.D., Schijndel R 159 folio 219v <104> S.A.L.A.D., Schijndel A 163 folio 221v <105> S.A.L.A.D., Schijndel A 173 folio 227v <106> S.A.L.A.D., Bevolkingsregister Schijndel, 1810, p8g. 130 nrs. 1673 en 1674 <107> S.A.L.A.D., Bevolkingsregister Schijndel, 1820-1830, deel VIII p8g. 253 <108> S.A.L.A.D., Schijndel A

171 folio liv <109> Best, bevolkingsregister 6, blad 169 <110> Best, bevolkingsregister 1. blad 65 <111> N

5200, nr. 1158 <112> N 5200, nrs. 1158, 1177, 1184, 1325 en 1326 <113> Oirschot, 0 1613 <114> N 5200 nr. 11 50a <115> S.A.L.A.D., Schijndel R 157 folio 201 V <116> S.A.L.A.D., Schijndel R 157 folio 215 <117> S.A.L.A.D., Schijndel R 172 folio 102v <118> S.A.L.A.D.. Schijndel R 170 folio 224 <119> S.A.L.A.D., Schijndel R 174 folio 135v <120> S.A.L.A.D., Schijndel R 183 folio 120 <121> S.A.L.A.D., Schijndel Bevolkingsregister 60, deal Il 524 <122> S.A.L.A.D., Schijndel Bevolkingsregister 40, blad 247 <123> R 141 A folio 2 <124> A 144B folio 210 <125> A 133B folio 329 <126> R 137C folio 76 <127> R 140B folio 386 <128> A 143 folio 273v <129> R 169 folio 499 <130> R 212 folio 132 <131> R 145 folio 367v <132> A 145 folio 2 <133> Oirschot, kerkrekeningen 1581-1619 folio 94.